Hakijaopas – Ryhmäkodit

Hakijaopas Pentin tupa

Pentin tupa
Pentin tuvan asiakaspaikat ovat Helsingin kaupungin puitesopimuspaikkoja ja niihin hakeudutaan Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kautta. Pentin tuvalla on 13 ympärivuorokautista psykogeriatrista palveluasumispaikkaa vanhuksille.

Asuminen perustuu vuokra-asumiseen ja palvelusopimukseen. Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Suoraan ryhmäkotiin ei voi hakeutua. Helsingin kaupungin sosiaalitoimen SAS-työryhmä huolehtii asiakkaan sijoituksesta ryhmäkotiin.

Hakijaopas Annin kammari

Annin kammari
Annin kammariin voi hakea itsemaksavana tai palveluseteli asiakkaana joko pitkäaikaiseksi tai tilapäiseksi asiakkaaksi. Helsingin kaupunki ei sijoita uusia ostopalveluasiakkaita Annin kammariin.

Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset palveluasumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty hoitotason arviointi (SAS-arviointi). Lisätietoja palvelusetelin myöntämisestä löytyy täältä.

Annin kammarilla on 13 ympärivuorokautista palveluasumispaikkaa muistisairaille suomenkielisille vanhuksille. Asuminen perustuu vuokra-asumiseen ja palvelusopimukseen. Asukas maksaa vuokran joka sisältää veden, sähkön jne, niin sanotut tavanomaiset asumiskulut. Tämän lisäksi asukas maksaa palveluistaan perusmaksun, palvelumaksun ja ateriamaksun.

Asumaan haetaan hakemuslomakkeella ja sen mukana tulee liittää jäljempänä mainitut liitteet. Hakemusten käsittelyn kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana.

Hakemuksen liitteet:

1. Selvitys verotettavista tuloista:
– mikäli tulona on pelkkä eläke, selvitykseksi tositteet eläkkeistä/kuukausi tai verotustodistus sekä hakemukseen erittely eläkkeistä
– muiden tulojen esim. pääomatulojen ja vuokratulojen osalta erilliset selvitykset (tositteet)

2. Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopio verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen.

3. Selvitys varallisuudesta:
Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopiot verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen.

Jos hakijan varallisuutena on osakehuoneisto, voidaan osakehuoneiston jälleenmyyntihinta määrittää Tilastokeskuksen julkaisemien vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräisten neliöhintojen perusteella, ellei hakijalla ole kiinteistönvälittäjältä myynti toimeksiantoa /välityssopimusta tai kauppakirjaa vuoden sisällä tehdystä kaupasta.
Hakijan tulee ilmoittaa osakehuoneiston/-huoneistojen osoite/osoitteet sekä neliöt hakemuksessa, joiden perusteella arvio voidaan laskea.

Mikäli hakijan varallisuutena on kiinteistö, pyydetään hakijaa toimittamaan kyseisen vuoden kiinteistöverolippu. Jos kiinteistöverolipussa veron perusteena oleva hakijan omistusosuuden mukainen verotusarvo yhteensä alittaa 20 000 euroa, otetaan kiinteistön arvona huomioon verotusarvo sellaisenaan. Jos verotusarvo ylittää 20 000 euroa, tulee hakijan toimittaa esimerkiksi kiinteistönvälittäjän antama luotettava selvitys kiinteistön jälleenmyyntihinnasta hakemusajankohtana.

Jos varallisuutena on muita osakkeita ja arvopapereita, hakijan tulee toimittaa selvitys niiden arvosta hakuajankohtana.

Mikäli omaisuus on yhteisomistuksessa (esim. perikunta), selvitys siitä esim. jäljennös perukirjasta, perinnönjako sopimuksesta tai tarvittaessa testamentista.

Mikäli hakijan omaisuus tai tulot ylittävät Helsingin kaupungin korkotukilainoitetun/ aravalainoitetun vuokra-asumisohjeen rajat on asukasvalinta hyväksytettävä Helsingin kaupungin asuntoasiainosastolla.

4. Lääkärinlausunto, selvitys asiakkaan terveydellisistä tai sosiaalisista syistä, joiden perusteella haetaan palvelutaloon, tai jos hakija haluaa perustella vuokra-asunto tarvettaan terveydellisistä sysitä.

5. Muut liitteet, jos hakija haluaa vedota asumisoloihinsa tai nykyisen asuntonsa kuntoon/ toimimattomuuteen, voi asiasta jättää vapaamuotoisen selvityksen hakemuksen liitteeksi.

Hakemukset tarvittavine liitteineen lähetetään Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry, osoitteella Porttikuja 8, 00940 Helsinki.

Hakijaopas – Ryhmäkodit (PDF)